TMRUEN
Howa:
AŞGABAT clear sky 290 °C
DAŞOGUZ clear sky 297 °C
TÜRKMENABAT light rain 297 °C
MARY few clouds 293 °C
BALKANABAT clear sky 289 °C
Walýuta kursy: USD: 3.50 тмт EUR: 3.91 тмт

Ähli çap etmeler

Türkmenistanyň iň uly  edaralar maglumatnamasy

Türkmenistanyň iň uly edaralar maglumatnamasy

30 сентября 2016 г.
CATALOG.TM maglumat portaly – bu harytlar katalygy we bahalary, harytlar katalygy we bahalary, şahsy bildirişler, Türkmenistan 2016 kartasy, dünýä habarlary, mugt aýdym, şeýle hem, Türkmenistanyň edara-guramalary. Biz Türkmenistandaky edaralaryň maglumatnamasynda iň aktual we takyk maglumatlary topladyk. Bu ýerde siz edara-guramalar hakynda Türkmenistandaky islendik edar...
Aşgabatda 2 mlrd ABŞ dollaryndan gowrak bolan howa menzili guruldy

Aşgabatda 2 mlrd ABŞ dollaryndan gowrak bolan howa menzili guruldy

28 сентября 2016 г.
Türkmenistanyň paýtagty bolan Aşgabat şäherinde ýaňyrak ynanylmajak owadan bolan howa menzili açyldy. Aşgabadyň täze howa menzili özüniň diňe bir adaty bolmadyk owadanlygy bilen däl, eýsem-de bahasy bilen aýratyn tapawutlanýar. Howa menziliniň gurluşygy 2 mlrd ABŞ dollary möçberinde boldy. Howa menzili binasynyň ýokarsyndaky halyndan edilen nagyşlar Ginnesiň Rekordlar kitaby üçin adat...
CATALOG.TM – Türkmenistanyň iň gowy maglumat portaly we online harytlar katalogy

CATALOG.TM – Türkmenistanyň iň gowy maglumat portaly we online harytlar katalogy

22 сентября 2016 г.
CATALOG.TM - iň gowy maglumat portaly we online harytlar katalogy. Bu Türkmenistanyň ajaýyp web-saýty, ol özünde online satuwlaryny we maglumatlar portalyny jemleýär. CATALOG.TM Türkmenistanyň raýatlary we onuň bilen çäkleşýän ýurtlar üçin maglumat giňişleýin almak hyzmaty hökmünde ulanylýar. Bu ajaýyp portal müşderiler, telekeçiler we Türkmenistanyň raýatlary üçin niýetlenendir. ...
Volvo täze krossoweri hödürledi

Volvo täze krossoweri hödürledi

20 сентября 2016 г.
Volvo şwed awto ägirdi özüniň täze krossowerini hödürledi - V90 Cross Country. Bu hakyndaky maglumat resmi press-çykyşynda peýda boldy, ol çykyş Internet torunda Volvo şereketi tarapyndan ýaýradyldy. Awtoulagyň täze nusgasy uniwersal Volvo V90 esasynda döredilen, şu ýylyň başynda hem hödürlenen we Cross Country hatarynyň dördünji nusgasy bolup durýar. Adaty V90 esasy aýratynlyklary bi...
Xiaomi Mi 5s smartfonyň janly suraty peýda boldy

Xiaomi Mi 5s smartfonyň janly suraty peýda boldy

20 сентября 2016 г.
Eýýam hemmelere belli bolan Internet torundaky Twitteriň hytaý analogy bolan, Weibo-daky gürrüňleri ýaýmak boýunça @kjuma atly agza, çykyşyna taýýarlanylýan hamala suratda Xiaomi Mi 5s smartfonyň görkezilen janly suratlaryny çap etdi. Ýatladýarys, häzirki günde bu smartfon heniz resmi ýagdaýda hödürlenmedik. Surat enjamda ultrases barmak yzy skanerini ulanjakdygy hakyndaky gürrüňlerine ...
Samsung Gear S3 classic we Gear S3 frontier smart-sagatlaryny hödürledi

Samsung Gear S3 classic we Gear S3 frontier smart-sagatlaryny hödürledi

2 сентября 2016 г.
2016-njy ýylyň sentýabr aýynyň 2-sinden 7-sine çenli aralykda Berlinde geçiriljek IFA 2016 sergisine Samsung Electronics şereketi öz smart –sagatlarynyň täze neslini hödürledi — Samsung Gear S3. Iki sany görnüşi hödürlenen – klassiki Samsung Gear S3 classic we Gear S3 frontier has ýitileşdirilen ekspluatasiýa. Dizaýndan başga-da, nusgalar Gear S3 frontier, 3G/LTE öýjükli aragatnaşyk modu...
HP Pavilion Wave ŞK kolonkasy astynda gizlenýär

HP Pavilion Wave ŞK kolonkasy astynda gizlenýär

2 сентября 2016 г.
016-njy ýylyň sentýabr aýynyň 2-sinden 7-sine çenli aralykda Berlinde geçiriljek IFA 2016 sergisiniň açylyşyna HP şereketi uly bolmadyk Pavilion Wave desktopyny hödürledi. Dizaýny boýunça bu ŞK haýsydyr bir ýokary klass kolonkasyny ýadyňa salýar, meselem, B&O. Munuň ýaly, haýrana goýmaklyk ýöne ýere däl, korpusyň ýokarky böleginde dinamika integrirlenen, 360 derejeli sesiň bolmagyna söz ber...
IFA 2016: birbada üç sany gadjetlere baglanyp bilýän Logitech M720 Triathlon simsiz syçanjyk

IFA 2016: birbada üç sany gadjetlere baglanyp bilýän Logitech M720 Triathlon simsiz syçanjyk

2 сентября 2016 г.
2016-njy ýylyň sentýabr aýynyň 2-sinden 7-sine çenli aralykda Berlinde geçiriljek IFA 2016 sergisine Logitech şereketi täze simsiz syçanjygy hödürledi - Logitech M720 Triathlon. Bu syçanjygyň aýratynlygy birbada üç sany enjamlara baglanyp bilme mümkinçiligi bar bir düwmä basmak arkaly, öz aralarynda çalt geçip bilme mümkinçiligi bar. Munuň ýaly, mümkinçilik ulanyjylar üçin gaty peýdaly ...
Corning göterilýän enjamlar üçin Gorilla Glass SR+ gorag aýnalaryny hödürledi

Corning göterilýän enjamlar üçin Gorilla Glass SR+ gorag aýnalaryny hödürledi

1 сентября 2016 г.
Corning şereketi çarşenbe güni täze Gorilla Glass SR+ gorag aýnalaryny hödürledi. Eger adaty Gorilla Glass aýnasy smartfonlaryň we planşetleriň ekranlaryny goranmak üçin ulanylýan bolsa, onda SR+ göterilýän enjamlar üçin niýetlenendir. Öndürijiniň aýtmagy boýunça, Gorilla Glass SR+ “çyzmalara garşy duýgurlygy gaty ajaýyp, gymmat bahaly gorag materiallary alternatiw bilen gabat getirilýär”. B...
Intel 7-nji nesilden bolan Core prosessorlary hödürledi, Kaby Lake

Intel 7-nji nesilden bolan Core prosessorlary hödürledi, Kaby Lake

1 сентября 2016 г.
Intel şereketi resmi ýagdaýda ýedinji nesilden bolan, Kaby Lake gurluşynda ulanylýan Core prosessorlary hödürledi. 7-nji nesilden bolan Intel Core esasyndaky ilkinji önümler sentýabr aýynda çykar, olar noutbuklar we 2-e-1 gibrid planşetleri bolar, täze çipler esasynda roždestwo möwsüminde satuwa ýüzden gowrak enjamlaryň çykmagyna garaşylýar. Desktop ŞK we kärhana üçin çözgütler 2017-nji ýyl...
Resmi: Apple sentýabr aýynyň 7-sindäki prezentasiýasyna çakylyklary iberdi

Resmi: Apple sentýabr aýynyň 7-sindäki prezentasiýasyna çakylyklary iberdi

31 августа 2016 г.
Apple KHBS-niň wekillerine we habarçylara aýfonyň täze nesliniň anonsyna bagyşlanan press-konferensiýasyna resmi ýagdaýda çakylyklary iberdi. Edil garaşylyşy ýaly, çäre sentýabr aýynyň 7-sine bolup geçer. Däp bolşy şereket press-konferensiýasynyň temasyny aýtmaýar, emma duýdurmalary berýär, ýagny, ony çakylygyň ýüzünde «See you on 7th» («7-sine görüşeris») diýen ýazgyly suraty ulanmak arkal...
Samsung Gear S3 smart-sagatlarynyň suraty internet torunda peýda boldy

Samsung Gear S3 smart-sagatlarynyň suraty internet torunda peýda boldy

31 августа 2016 г.
SamMobile profil resursy Walmart riteýleriniň sanawyndan alynan Samsung Gear S3 täze smart-sagatlary üçin goraw perdeleriniň birki suratlaryny çap etdi. Çaklamalar boýunça, bu suratlar çykyşyna taýýarlaýan Gear S3 nusgasynyň dizaýny görkezilen, ýagny, ondaky suratlar heniz öndüriji tarapyndan resmi ýagdaýda tassyklanmadyk. Ýatladýarys, Samsung eýýäm press-çäresini belledi, ýagny, ol 2...
AOC özüniň wirtual hakykat şlemini hödürledi

AOC özüniň wirtual hakykat şlemini hödürledi

30 августа 2016 г.
Öz monitorlary bilen belli bolan, AOC şereketi özüniň ilkinji wirtual hakykat şlemini anons geçdi. Heniz öndüriji bu enjam hakynda esasy maglumatlaryň syrlaryny açmaýar, emma Kelndäki geçirilen gamescom sergisinde onuň prototipini görkezýär. Resmi bolmadyk maglumatlar boýunça, täze AOC VR OSVR (Open Source Virtual Reality) ramkalary öňe gidýär we bar bolan SteamVR oýunlary bilen bilelikde ...
Internet torunda Foxconn zawodynyň önümçiligindäki iPhone 7 Plus suratlary peýda boldy

Internet torunda Foxconn zawodynyň önümçiligindäki iPhone 7 Plus suratlary peýda boldy

30 августа 2016 г.
Apple şereketiniň sentýabr aýyndaky prezentasiýasyndan soňra, bu akym bes ediler, emma häzirlikçe iPhone 7 hakyndaky gürrüňler dowam edýär, ýagny, täze maglumatlar peýda bolýar. Şu gün Woolly Tistory saýtynda Foxconn fabrikasynda edilendigi hakynda aýdylýan iPhone 7 Plus suratlary peýda bolýar. Suratlardan görnüşi ýaly, iPhone 6s ýatladýan, “altynsow gülgüne” reňkindäki metaldan edilen korp...
«Kofemanlar»: näme sebäpden biz kofesiz asla ýaşap bilmeýäris

«Kofemanlar»: näme sebäpden biz kofesiz asla ýaşap bilmeýäris

30 августа 2016 г.
Alymlar şeýle tejribe geçirdiler, şol wagtda olara hemmeleriň söýgili içgisi bolan, kofe içenlerinde näme üçin beýle täsir edýändigini bildiler. Bilermenler PDSS2 geni bilen kofe içýändiklerini bagladylar. Bilermenleriň pikri boýunça, ol geni göterijiler gaty az içýändiklerini tassykladylar. Geçirilen tejribäniň tutuş tekst ýazgysy Scientific Reports žurnalynda çap edildi. Şeýlelik bi...
Internet torunda täze Nokia smartfonlary hakynda maglumat peýda boldy

Internet torunda täze Nokia smartfonlary hakynda maglumat peýda boldy

30 августа 2016 г.
Geekbench meşhur bolan bençmarkda heniz anonsy bolmadyk Nokia smartfonlaryň häsiýetnamalary halka ýaýradyldy. Onuň resmi ýagdaýdaky prezentasiýasy şu ýylyň ahyrynda bolup geçer. Internet torunda Nokia şereketiniň iki sany enjamy hakynda maglumat peýda boldy - Nokia 5320 we Nokia RM-1490, emma iki gadjetleriň ady netijede, başga bolmaklary gaty mümkin. Çap edilen maglumatlar esasynda, Nok...
Fotofakt: zarýad alýan wagtynda Samsung Galaxy Note 7 partlady

Fotofakt: zarýad alýan wagtynda Samsung Galaxy Note 7 partlady

26 августа 2016 г.
Galaxy Note 7 iýmitlendiriş adapterine baglanan wagtynda partlady. Gadjetiň eýesiniň belläp geçmegi boýunça, ol microUSB USB-C geçrijisini ulanypdyr. Günortakoreýa flagmany razýom birinji tip bilen enjamlaşdyrylan. Suratlarda zyýan gören apparat dury plastikadan goragly aýnasy bilen görkezilýär. Samsung şereketi bu ýagdaýy teswirlemekden ýüz öwürdi. Emma, munuň ýaly ýagdaýlar hilli bol...
Apple şereketi Unicode Consortium 10 sany täze emodzi goşmaklygy haýyş etdi, şol sanda kosmonawt we aýal ýangyn söndürijisi

Apple şereketi Unicode Consortium 10 sany täze emodzi goşmaklygy haýyş etdi, şol sanda kosmonawt we aýal ýangyn söndürijisi

26 августа 2016 г.
Smaýlikleriň kömegi bilen messendjerlerde habarlaşmany söýüjiler üçin gowy habarlar: geljekde ulanyjylara ýene-de 10 sany täze emodziler garaşýar. Apple Konsorsiuma standart kodirleme simwollaryna täze belgiler üçin ýeri zarezerwirlemek bilen Unicode ýüz tutdy, şol sanda käbirleriň astronawt we zenan-uçarman suratlaryny görkezýär. Belli bolşy ýaly, “Konsorsium Unicode” komossiýa astynda g...
Xiaomi Redmi Note 4 resmi ýagdaýda hödürlendi: 10-ýaderli prosessor, 4100 mAs akkumulýator, USB-C port

Xiaomi Redmi Note 4 resmi ýagdaýda hödürlendi: 10-ýaderli prosessor, 4100 mAs akkumulýator, USB-C port

26 августа 2016 г.
Xiaomi şereketi ýöriteleşdirilen çärede metal korpusy bilen täze Redmi Note 4 smartfonyna anons geçdi. Hytaý öndürijisi täzeçelligi “müň ýuanen bolan flagmany” diýip atlandyrýar. Apparat kuwwatly prosessory aldy we dürli ýat göwrümleri bilen iki wersiýalarynda elýeterlidir. Redmi Note 4 öndürijiligine 2.1 GGs takt ýygylygy bilen 10-ýaderli çipi MediaTek Helio X20 apparat platformasy we Mal...
LG täze Bluetooth-dinamikalaryň hataryny çykardy

LG täze Bluetooth-dinamikalaryň hataryny çykardy

25 августа 2016 г.
LG Electronics şereketi 2016-njy ýylyň sentýabr aýynyň 2-sinden 7-sine çenli aralykda Berlinde geçiriljek IFA 2016 sergisinde täze Bluetooth- dinamikalar hataryny hödürlär. Hatara LG PH1, PH2, PH3 we PH4 nusgalary girdi, olaryň hemmesi dürli ýaşaýyş ýagdaýlaryna degişli. Portatiw we berkligi hemmesinden has wajyp saýýan ulanyjylar üçin PH2 we PH4 nusgalary gabat geler, olar içerde däl wagt...