TMRUEN
Howa:
AŞGABAT light rain 284 °C
DAŞOGUZ light rain 289 °C
TÜRKMENABAT clear sky 299 °C
MARY broken clouds 295 °C
BALKANABAT light rain 283 °C
Walýuta kursy: USD: 3.50 тмт EUR: 3.81 тмт

CATALOG.TM – Türkmenistanyň iň gowy maglumat portaly we online harytlar katalogy

22 сентября 2016 г.
Catalog.tm

CATALOG.TM - iň gowy maglumat portaly we online harytlar katalogy.

Bu Türkmenistanyň ajaýyp web-saýty, ol özünde online satuwlaryny we maglumatlar portalyny jemleýär.

CATALOG.TM Türkmenistanyň raýatlary we onuň bilen çäkleşýän ýurtlar üçin maglumat giňişleýin almak hyzmaty hökmünde ulanylýar. Bu ajaýyp portal müşderiler, telekeçiler we Türkmenistanyň raýatlary üçin niýetlenendir.

Indi CATALOG.TM saýty diňe Iňlis dilinde we Türkmen dilinde bolar.

Saýtda 7 sany esasy bölümleri bar::

 • Harytlar katalogy
 • Katalog maglumatnamasy
 • Habarlar
 • Aşgabadyň kartasy
 • Aýdym
 • Hususy bildirişler
 • Brendler

Harytlar katalogy

Biz web-saýty Türkmenistanda elektronikalaryň, öý durmuş tehnikalaryň, eşikleriň we awtoulaglaryň satuwlary üçin döretdik.

Ondaky esasy funksiýalar şulardan ybarat:

 • Iki sany topar bar: Satyjylar we Satyn alyjylar.
 • Harytlar bölümlere görä ýerleşdirilen.
 • Harytlaryň amatly gözlegi (önümleri, önümleri öndürijileri we dükänlary gözläp bilersiňiz).
 • Satyn alyjylar harytlary saýlap we deňeşdirip bilerler.
 • Satyjylar öz dükanlary we harytlary üçin ýörite sahypalary döredip bilerler.
Harytlar katalogy

Katalog maglumatnamasy

Katalog maglumatnamasynda edara-guramalar bölümler boýunça ýerleşdirilen (dermanhanalar, hassahanalar, söwda merkezleri we bazarlar, mekdepler, myhmanhanalar, hyzmat merkezler, restoranlar we kafeler, başgalar).

Katalog maglumatnamasy

Habarlar

Saýtda şeýle hem, habarlar bölümi, onda okyjylara tehnologiýa bilen bagly iň täze habarlary we Türkmenistanyň habarlaryny hödürleýär.

Habarlar

Türkmenistanyň şäherleriniň kartasy

Biziň hünärmenlerimiz Aşgabadyň we beýleki şäherleriň ajaýyp kartasyny döretdiler, we Türkmenistanyň kartasyny has takyk we dogry edip döreder ýaly, biz hemişe ony täzelemeleri goşup durýarys.

Türkmenistanyň şäherleriniň kartasy

Aýdym

Saýt agzalara online aýdym diňlemäge we dünýäde belli bolan soňky çykan tans sazlaryny ýüklemeklige mümkinçilik berýär. Diňläň, mugt ýükläp alyň.

Aýdym

Şahsy bildirişler

Bildirişleri ýazyp, biziň saýtymyzda çap etmäge mümkinçilik bar.

Şahsy bildirişler

Brendler

Bu ýerde agzalar biziň harytlar katalogymyzda hödürlenýän öndürijiler bilen gyzyklanyp, olaryň harytlaryny görüp, maglumat alyp bilerler.

Brendler

Mahabat bölüminde agzalar saýtyň banneriniň merkezinde we ýokarsynda bildirişleri çap edip bilerler (baş sahypada). Saýtyň esasy sahypasynda agzalar soňky goşulan iň amatly bahadaky harytlary görüo bilerler.

Ads

CATALOG.TM goşulyň – Türkmenistanyň iň gowy maglumat portaly we online harytlar harytlar katalogy!