TMRUEN
Howa:
AŞGABAT broken clouds 285 °C
DAŞOGUZ clear sky 280 °C
TÜRKMENABAT scattered clouds 286 °C
MARY few clouds 289 °C
BALKANABAT light rain 279 °C
Walýuta kursy: USD: 3.50 тмт EUR: 3.80 тмт

Aşgabatda 2 mlrd ABŞ dollaryndan gowrak bolan howa menzili guruldy

28 сентября 2016 г.
Aşgabadyñ täze howa menzili

Türkmenistanyň paýtagty bolan Aşgabat şäherinde ýaňyrak ynanylmajak owadan bolan howa menzili açyldy.

Aşgabadyň täze howa menzili özüniň diňe bir adaty bolmadyk owadanlygy bilen däl, eýsem-de bahasy bilen aýratyn tapawutlanýar.

Howa menziliniň gurluşygy 2 mlrd ABŞ dollary möçberinde boldy.

Howa menzili binasynyň ýokarsyndaky halyndan edilen nagyşlar Ginnesiň Rekordlar kitaby üçin adaty bolmadyk sepgiti üçin göreşip, ýer alyp biler. Binanyň ýokarsyndaky munuň ýaly adaty bolmadyk bezegiň meýdany 700 inedördül metrden geçýär.

Howa menziliniň resmi açylyşyna Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy.

Howa menziliniň binasynyň äpet ýaýylan ganatlaryny geren guş hökmünde ýerine ýetirilendir. Guşuň sudury şeýle-de, milli Turkmenistan Airlines howa gatnadyjy uçarynda logotip hökmünde ulanylýar. Uçuş-gonuş zolagynyň uzynlygy 3.8 müň metre deňdir. Terminal sagatda 2 müňe golaý ýolagçylary geçirmäge ukyply. BBC maglumat agentliginiň habarlary boýunça, Türkmenistan syýahatçylarda meşhur bolan ýurtlaryň içine girmeýär. Umuman, bularyň hemmesi giriş wizasyny almak üçin talaplaryň kyndygy we ýurduň geografiki taýdan ýerleşişi bilen baglydyr.

Umuman, bütin dünýäniň ýaşaýjylary Türkmenistan bilen Internet torundaky suratlar bilen tanyşdyrlar. Hemmelere, belli bolşy ýaly, Türkmenistan – bu özüniň aýratyn gurluş stilli ýurtdyr. Ýurduň paýtagty Aşgabat welin, Ginnesiň Rekordlar kitabyna ak mermerden edilen binalaryň köplügi boýunça girmäni başarypdy, ol örän ajaýyp we binägärçilikli görünýär.

Ýurtda öňki we häzirki prezidentleriň ynanylmajak ýadygärlikleriniň sany hem az däldir. Gurluşygyň iň gowy ýeten sepgidi diýip KHBS ine, şeýle diýip belläp geçýär: dünýäde iň beýik baýdak, iň uly suw toplumy – Suw toplumy seýilgähi, hem-de, ýapyk görnüşinde "Älem” medeni - dynç alyş merkezi iň uly we ýyldyzlaryň suratlarynyň gurluşy içine girýär.

Aşgabadyñ täze howa menzili
Aşgabatda howa menzili açyldy Aşgabatda howa menzili açyldy Aşgabat howa menziliniñ suratlary Aşgabat howa menziliniñ suratlary Aşgabat howa menziliniñ suratlary

*Mahabat hukuklary esasynda. Eger Siziň guramaňyzyň saýty üçin saýlama, mobil priloşeniýa Size döretmek gerek bolsa, onda Siz hemişe «Innowise Group»  şereketindäki ussatlarça programma üpjünçilikler döretmeler ugrundaky hyzmarlaryny sargyt edip bilersiňiz. www.innowise-group.com saýtyna giriň.