TMRUEN
Howa:
AŞGABAT light rain 284 °C
DAŞOGUZ light rain 289 °C
TÜRKMENABAT clear sky 299 °C
MARY broken clouds 295 °C
BALKANABAT light rain 283 °C
Walýuta kursy: USD: 3.50 тмт EUR: 3.81 тмт

Türkmenistanyň iň uly edaralar maglumatnamasy

30 сентября 2016 г.
Türkmenistanyň edaralarynyň maglumatnamasy

CATALOG.TM maglumat portaly – bu harytlar katalygy we bahalary, harytlar katalygy we bahalary, şahsy bildirişler, Türkmenistan 2016 kartasy, dünýä habarlary, mugt aýdym, şeýle hem, Türkmenistanyň edara-guramalary.

Biz Türkmenistandaky edaralaryň maglumatnamasynda iň aktual we takyk maglumatlary topladyk.

Bu ýerde siz edara-guramalar hakynda Türkmenistandaky islendik edaralaryň kartada ýerleşýän ýerleri we maglumatalary bilen tapyp bilersiňiz.


Häzirki günde biz iň uly Türkmenistanyň edaralaryň maglumatnamasyny düzdük.

Edaralar maglunamasynda edara-guramalaryň salgylary, işleýän wagtlary we maglumatlary bardyr.

Biz her hepde diýen ýaly iň dürli edaralar hakyndaky maglumatlary ýygnaýarys, toparlaýarys we täzeleýäris hem-de, biziň portalymyzyň saýtynyň agzalaryna hödürleýäris: dermanhanalar, banklar, döwlet edaralary, gözellik salonlary, sport zallary, THS, ilçihanalar, mekdepler, hassahanalar, awto ýangyç guýulýan stansiýalary we şuňa meňzeşler.

Bu gün bizde kiçijik bir “toý” – maglumatnamadaky edaralaryň sany 1 500 mukdara ýetdi.

Biziň agzalarymyzyň amatlygy üçin ähli edara-guramalar bölümler boýunça ýerleşdirilen:

Türkmenistan awto: ätiýaçlyk şaýlary, ulag ýuwyjylar, awtosalonlar, awtomekdepler, awtoulaglaryň bejermek, ulagy bejermek, şinomantaž.

Hödürlenýän hyzmatlar: gozgalmaýan emläk agentligi, atelýe, poçta, durmuş-tehnikalary bejermek, komýuter tehnikasy, sowuklandyryjylar, telefonlar, toý salonlary, serwis merkezler, maglumat gullugy.

Döwlet we jemagat: aklawjylar, assosiasiýa, banklar, JKH, kadr agentligi, sudlar, ilçihanalar, döwlet gullugy we beýlekiler.

Iýmit: toý zallary, barlar, kafeler, restoranlar, naharhanalar.

Saglyk: dermanhanalar, hassahanalar, keselhanalar, medisina merkezler, saglyk öýleri, stomatologiýa, döwük-ýenjik bejeriş hassahanalar.

Gözellik salonlary: manikýur salonlary, dellekhanalar, gözellik salonlary, SPA.

Medeniýet: kitaphanalar, muzeýler, ýadygärlikler, skulpturalar, teatrlar.

Harytlar dükäny: internet magazinleri, bazarlar, söwda merkezleri we beýlekiler.

Okuw: uniwersitetler, mekdepler, awtomekdepler, akademiýalar we beýlekiler.

Dynç alyş: hammamlar we saunalar, klublar, kinoteatrlar, dynç alyş merkezleri we beýlekiler.

Din: metjitler, buthanalar, gonamçylyklar.

Sport: suw toplumlar, türgenleşik zallary, sport merkezler, sport mekdepleri we beýlekiler.

Ulag: awia şereketler, awto menziller, howa menzili, demir ýol menzili, şäher ulagy.

Biznes hyzmatlary: biznes-merkezler, prowaýderler, terjime merkezleri we we beýlekiler.

Eger siz biziň maglumatnamamyzda heniz ýok edara hakynda, maglumaty hödürlemek isleseňiz, bize ýazyň informer@catalog.tm.

CATALOG.TM saýtynyň Türkmenistanyň edaralar maglumatnamasyna giriň! Biz size aktual we takyk Aşgabatdaky, Türkmenabatdaky, Marydaky, Daşoguzdaky, Balkanabatdaky, Ahaldaky we Türkmenistanyň beýleki şäherlerindäki edaralar hakyndaky maglumatlary hödürleýäris.