TMRUEN
Howa:
AŞGABAT light rain 284 °C
DAŞOGUZ light rain 289 °C
TÜRKMENABAT clear sky 299 °C
MARY broken clouds 295 °C
BALKANABAT light rain 283 °C
Walýuta kursy: USD: 3.50 тмт EUR: 3.81 тмт

Monoblok özi kompýuter ýaly, emma bir korpusda ýerine ýetirilen. Enjamyň esasy üçin monitor ulanylýar, ýagny, onda kompýuterleriň ähli kompnentleri ýerleşdirilen. Ulgam blogynyň ýok bolmagy size, boş ýeriň has köp bolmagyny üpjün eder, onuň bilen birlikde işjeňlik ukybyny ýokary bolmagyny hem üpjün eder. Esasy welin, munuň ýaly, enjam giň multimediýa mümkinçilikleri bar.

Enjam öz amatlygy bilen, noutbugy gaty ýadyňa salýar, emma, eger has giňişleýin garasak, ol adaty stol üsti ŞK ýerine gelen, ondan uly ekranyny we ýokary öndürijiligini aldy. Häzirki zaman monobloklarynyň esasy aýratynlygy simleriň az bolmagy ýa-da olaryň bolmazlygy, hem-de toplumda simsiz “syçan+klawiatura” bolmagy we ýönekeý, owadan dizaýnyň bolmagy.

Monobloklaryň esasy aýratynlyklary şular:

  • daşky görnüşiniň kaşaňlygy
  • amatlylygy
  • gohuň az bolmagy
  • ýokary öndürijiligi

Eger siz monoblok satyn almak isleseňiz, onda ony noutbuk bilen deňeşdirip bolar. Bu ŞK görnüşini saýlamak kyn, şonuň üçinem bu işe gaty ünsli çemeleşmeli. Bilermenler belläp geçmegi boýunça, gowsy, kuwwatlyk ätiýaçlygy köp bolan enjamlary satyn almaly.

CATALOG.TM (Türkmenistan) saýtynyň harytlar katalogynda monobloklary amatly bahadan saýlap we satyn alyp bilersiňiz. Türkmenistanyň dükanlary size monobloklaryny Aşgabatda, Türkmenabatda, Maryda, Daşoguzda, Balkanabatda, Baýramalyda, Türkmenbaşyda we Türkmenistanyň beýleki şäherlerinde hödürleýär.

CATALOG.TM © 2014-2016 INNOWISE GROUP